بایگانی ماهیانه: می 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هسن 16 آپریل 2017

لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هسن 16 آپریل 2017

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای لینک گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی هسن 16 آپریل 2017 بسته هستند

لینک اطلاعیه 834 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

لینک اطلاعیه 834 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 834 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

لینک اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

لینک اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 832 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص تنبیه بدنی کودکان بسته هستند

لینک فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 6 مای 2017

لینک فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 6 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 6 مای 2017 بسته هستند

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)

لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای لینک کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران) بسته هستند

لینک اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

لینک اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 828 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص روز جهانی کارگر بسته هستند

لینک اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

لینک  اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 826 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص حقوق زنان در انتخابات بسته هستند

لینک اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

لینک اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 829 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص انتخابات بسته هستند

لینک اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

لینک  اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای لینک اطلاعیه 830 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص روز کارگر بسته هستند

لینک فراخوان ماهانه نمایندگی مالزی 3 مای 2017

لینک فراخوان ماهانه نمایندگی مالزی 3 مای 2017

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای لینک فراخوان ماهانه نمایندگی مالزی 3 مای 2017 بسته هستند