کتاب جدید

کتاب معمای هویدا
کتاب معمای هویدا 2
کتاب معمای هویدا 3 

كتاب معمای هویدا یكی از تك نگاری های شاخص در حوزه تاریخ نگار معاصر است. میلانی 6 سال برای گردآوری اطلاعات درباره این كتاب وقت گذاشت است و سرانجام با مصاحبه های مختلف و مراجعه به منابع گوناگون و پیدا كردن اسناد و اطلاعات درجه اول از همه كسانی كه در این باره مطلع بوده اند‘ معمای هویدا را نوشته است.
دكتر عباس میلانی در مقدمه ی این كتاب نوشته است: به این نتیجه رسیدم كه باید تاریخ مان را از نو بخوانیم و بسنجیم. پذیرفتم كه به نوعی خانه تكانی تاریخ محتاجیم. به نظرم رسید كه فرضیات و گمان ها و جزمیات پشیین را واباید گذاشت و شناخت هر كس را از نو با پیروی از روش ه پیشنهادی دكارت بیاغازیم. او می گفت در جستجوی روش علمی لازم دانستم كه همه فرضیات پیشین را نادیده و نپذیرفته بگیرم و در همه چیز شك كنم جز در وجود ذهنیتی شكاك.جملات فوق با گفته فردریك نیچه كه در ابتدای پیش گفتار همین كتاب آمده است مطابقت دارد: خاطره می گوید: چنین كردم. غرور می گوید: ممكن نیست چنین كرده باشم بالاخره خاطره چاره ای جز تسلیم ندارد.
كتاب معمای هویدا یكی از تك نگاری های شاخص در حوزه تاریخ نگار معاصر است. میلانی 6 سال برای گردآوری اطلاعات درباره این كتاب وقت گذاشت است و سرانجام با مصاحبه های مختلف و مراجعه به منابع گوناگون و پیدا كردن اسناد و اطلاعات درجه اول از همه كسانی كه در این باره مطلع بوده اند‘ معمای هویدا را نوشته است.

http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/10/moamaye-hoveyda_abbas-milani001-170.pdf
http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/10/moamaye-hoveyda_abbas-milani171-340.pdf
http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/10/moamaye-hoveyda_abbas-milani341-500.pdf

————————————————-

کتاب جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری

تقیه در محیط پر خفقان حکومت خلفاء و سلاطین موجب شد تا تشیع جعفری روز بروز از تشیع علوی دورتر شود. روشن خواهد شد که صفویه چکونه تشیعی را رسمیت بخشیده است. اینگونه تشیع در یک تاریخ پانصد ساله ساخته شده بود و صفویه آن را به ارث بردند و سهم آنان و روحانیت وابسته به آنان تنها مدون کردن اصول این تشیع است نه ساختن آن.

http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/10/jame-shenasi-shie_e-nooriala_www-azadieiran2-wordpress-com.pdf

————————————————–

کتاب اندیشه های طالبوف

این رساله فصلی است از تاریخ اندیشه‌های جدید اجتماعی و سیاسی ایران . تحقیق من در تاریخ افکار اجتماعی و سیاسی قرن گذشته که در چند کتاب انتشار یافته و با ایدئولوژی نهضت مشروطیت تمام می شود ، بر روی هم رفته چند جهت مشخص دارد : برسی‌ اندیشه‌های متفکران اجتماعی به طور اخص ؛شناخت شیوهٔ تفکر کلی‌ روشن اندیشان و نو آوران افکار ؛ تحول فکر سیاسی درون نظام کهن ؛ و ریشه‌های فکری حرکت مشروطه خواهی‌.

http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/10/talbof_fereydoon-adamit_www-azadieiran2-wordpress-com.pdf

—————————————————

کتاب دو بیتی های بابا طاهر

باباطاهر همدانی معروف به باباطاهر عریان، عارف، شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری (سده ۱۱میلادی) ایران و معاصر طغرل بیک سلجوقی بوده‌ است. بابا لقبی بوده که به پیروان وارسته می‌داده‌ اند و عریان به دلیل بریدن وی از تعلقات دنیوی بوده‌ است. برخی معتقدند ترانه ها یا دو بیتی‌های باباطاهر در بحر هزج مسدس محذوف و به لری سروده شده‌ است. برخی محققان زبان وی را راژی و یا راجی و رازی دانسته‌ اند که از گویش‌های قدیمی اهالی ری هستند. گویش او از گویش های کهن و سرشار از واژه های پهلوی همدانی است. دو قطعه و چند غزل و مجموعه کلمات قصار به زبان عربی از آثار دیگر اوست. کتاب سرانجام شامل دو بخش عقاید عرفا و صوفی و الفتوحات الربانی فی اشارات الهمدانی است. از خاندان و تحصیلات و زندگی بابا طاهر اطلاعات صحیحی در دسترس نیست اما بنا به نوشته راوندی در راحة الصدور و آیة السرور، بابا طاهر در سال ۴۴۷ هجری با طغرل سلجوقی دیدار کرده و مورد احترام او نیز قرار گرفته‌ است. در یکی از دوبیتی های مشهورش سال تولدش را به حروف ابجد گنجانیده که پس از محاسبه توسط میرزا مهدی خان کوکب به سال ۳۲۶ هجری رسیده‌ است. باباطاهر پس از ۸۵ سال زندگی وفات یافته‌ است.

http://ketab.bashariyat.org/wp-content/uploads/2013/10/Babataher-ebook.tarikhfa.com_.pdf

( کتاب معمای هویدا
کتاب معمای هویدا 2
کتاب معمای هویدا 3 )

کتاب جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری

کتاب اندیشه های طالبوف

کتاب دو بیتی های بابا طاهر

این نوشته در کتابخانه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.