اطلاعیه ی 448 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی اسپانیا

download

 

 

 

 

 

ماده۳اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب ]دین[، و
آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب
آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و
مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطالعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون مالحظات مرزی است.

زندگی و جان دراویش گنابادی در خطر است

Download

طی اعتراض های چند روز اخیر، دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام به بازداشت گسترده خانواده
دراویش زندانی نموده و فضایی مملو از رعب و وحشت را بوجود اورده است.
در 71 اسفند 29 بیش از 17 تن زن و حدود 922 تن مرد را طی عملیات خشونت امیزی بازداشت
نموده و به زندان اوین منتقل کرده است.

از اینرو ما فعالین حقوق بشر در ایران

از خواسته های به حق آنان بویژه رسیدگی به وضعیت بیماران زندانی حمایت نموده و خواستار ازادی
فوری بدون قید و شرط دراویش زندانی و سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی هستیم .

اطلاعیه ی 448

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی اسپانیا

این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.