اطلاعیه 450 مقایسه ی آماری شش ماهه ی پایانی دولت احمدی نژاد و شش ماهه ی دولت روحانی

از آنجا که مخاطب اصلی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران افکار عمومی مردم ایران و جهان میباشند و از وظایف اصلی این کانون نیزافشای موارد نقض حقوق انسانی افراد توسط دولت های حاکم بر ایران است، لذا کانون دفاع از حقوق بشردر ایران وظیفۀ خود میداند تا با مقایسه ی عملکرد 6 ماهۀ دولت آقای حسن روحانی که قرار بود طی وعده های انتخاباتی خود در بهبود وضعیت مردم کشور چه از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین فرهنگی و چه در زمینۀ به رسمیت شمردن حقوق شهروندی کوشا باشد، با عملکرد دولت آقای محمود احمدی نژاد که سیاستهای داخلی و خارجی آن طی هشت سال گذشته نه تنها بر مردم ایران که بر جامعۀ بین المللی نیز پوشیده نیست روشنگری نموده و با مقایسه ای آماری نشان دهیم که برخلاف وعده های انتخاباتی، دولت تدبیر و امید نه تنها در بهبود و رفاه مردم کشور تلاشی نکرده است و همان سیاست های دولت قبل را پیروی میکند، بلکه در برخی موارد نقض حقوق بشری، گوی سبقت را از دولت قبل نیز ربوده است!
بر همین اساس، گزارش آماری ارائه شده از منابع زیر

http://bashariyat.org/
http://hra-news.org/fa/
http://www.madaraneparkelalehiran.org/
http://www.humanrights-ir.org/
http://www.iranpressnews.com/
http://enghelabe-eslami.com/
http://www.iranhrc.org/
http://www.rahesabz.net/

گویای این ادعاست.
هرچند باید یادآور شویم که به جهت عدم اجازۀ فعالیت سازمانهای حقوق بشری توسط دولت ایران و نیز جلوگیری از انتشار آزاد اخبار و اطلاعات سبب میشود علیرغم دقت بسیار گزارش زیر عاری از خطا نباشد.

اطلاعیه 450

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

1 . اجرای حکم اعدام : در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
86 32 July 1
51 0 August 2
70 50 September 3
64 55 Oktober 4
58 46 November 5
71 53 Dezember 6
400 236 جمع
                                  2012                                                2013        
 Picture2  Picture4

 2 . نقض حقوق زندانیان: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
78 66 July 1
72 64 August 2
70 66 September 3
87 75 Oktober 4
98 54 November 5
58 88 Dezember 6
463 411 جمع
                                      2012                                                                              2013                                      
 Picture5  Picture6

3. بازداشت پیروان سایر ادیان و مذاهب: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
18 8 July 1
3 1 August 2
3 5 September 3
21 10 Oktober 4
3 19 November 5
9 1 Dezember 6
58 44 جمع
                                    2012                                                                               2013                                   
Picture7  Picture8

4 .  نقض حقوق دانشجوئی: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری قای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
4 9 July 1
2 5 August 2
3 11 September 3
7 9 Oktober 4
7 3 November 5
6 3 Dezember 6
29 40 جمع
                                   2012                                                                         2013                                    
Picture9  Picture10

5 .  نقض حقوق ملی و قومی: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
6 7 July 1
4 8 August 2
8 8 September 3
2 4 Oktober 4
1 3 November 5
3 3 Dezember 6
24 33 جمع
2012                                     2013
Picture12  Picture11

6 . نقض حقوق اندیشه و بیان: در دوره 6 ماهه مشابه ریاست جمهوری آقای روحانی و آقای احمدی نژاد

2013 2012 ماه ردیف
32 52 July 1
22 59 August 2
25 47 September 3
22 36 Oktober 4
20 48 November 5
28 49 Dezember 6
149 291 جمع
                                     2012                                        2013
 Picture13  Picture14
این نوشته در اطلاعیه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.