فرخوان جلسه 29 مارس کمیته دفاع از محیط زیست

download

 

 

 

اصل اول کنوانسیون استکهلم
انسان از حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه و مرفه را
میسر می سازد، برخوردار است.
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوری اسالمی ایران
حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومي تلقي مي گردد.از
این رو فعالیت هاي اقتصادي و غیر آن كه با آلودگي محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا كند ممنوع است.

محیط زیست ایران و حقوق بشر

سخنرانی، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

حمید حمیدی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر

محیط زیست از منظر نسل سوم حقوق بشر

حسین محمودی: فعال حقوق بشر

بررسی احیای دریاچه ارومیه

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون

Paltalk :
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran

شنبه 29 مارس 2014 ساعت 18.00 به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه : میترا کفایت حقیقی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از محیط زیست

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.