فراخوان جلسه ی دوم نوامبر کمیته ی اقوام

VVMIran

مادۀ 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
1 هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممکن می سازد.
2 هر کس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی های خود فقط تابع محدوديت هايی قانونی است که صرفاً برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانۀ اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموکراتيک وضع شده اند.
3 اين حقوق و آزادی ها در هيچ موردی نبايد برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

نگاهی به اقوام ایرانی از منظر حقوق بشر
سخنرانی، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

مهدی هاشمی: پژوهشگر و فعال سیاسی

چالشهای سیاسی و فرهنگی. اقتصادی و زیست محیطی

شهریار ایازی: فعال حقوق بشر
وضعیت اقوام ایرانی در مهر ماه 1393

تبادل نظر، پرسش و پاسخ

محل برگزاری: پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran

یکشنبه 2 نوامبر 2014 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی

مسئول جلسه : شهریار ایازی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.